معلولیت در پینگ پنگ

قهرمانی برونا الکساندر باوجود معلولیت در پینگ پنگ

آیا معلولیت مانع فعالیت در پینگ پنگ میشود؟ معلولیت در پینگ پنگ مانع پیشرفت الکساندر در پینگ پنگ نشد و او تنها ورزشکاریست تا به حال در ...

ادامه مطلب